Disclaimer

Een ieder die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de websites van Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Wijchen (RKW) gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
De RKW streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan de RKW niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is.

De RKW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan de RKW niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Wel stelt de RKW het bijzonder op prijs als u zulke onjuistheden meldt via het e-mailadres ln.si1600462119urked1600462119or@ne1600462119hcjiw1600462119.ofni1600462119.

Links en verwijzingen naar andere websites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De RKW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal de RKW met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht
De RKW spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De RKW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover de RKW beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de RKW deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van Het Nederlandse Rode Kruis zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies
Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook bij www.rodekruiswijchen.nl. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website u dus automatisch als terugkerende bezoeker.

Ook hier geldt dat alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website de RKW deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal behandelen, conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.